Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

0601 9bcd 390
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viacalvados calvados
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viacalvados calvados
6669 a8d2 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacalvados calvados
1903 772a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalvados calvados
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viamefir mefir
1488 c3af 390
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viamefir mefir

August 07 2017

5039 e471 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSsomething Ssomething
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaSsomething Ssomething
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
4859 a77d 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSsomething Ssomething
1778 7c03 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaSsomething Ssomething
2631 6a38 390

thefingerfuckingfemalefury:

lifeofkj:

ninquelen:

assassinationtipsforladies:

otdushi:

please don’t knock, the cat has the keys

So to visit them you must first catch their cat? That is some task for potential suitors in medieval epic poetry shit

Befriend. If the cat doesn’t like you, human inside probably won’t either.

Real life videogame level.

Sidequest

Befriend the cat who is the KEEPER OF THE KEYS

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viablack-orphan black-orphan

August 03 2017

6306 820c 390

riddlemethis13:

Because everyone needs a dancing groot on their dash.

Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viablack-orphan black-orphan

August 01 2017

7579 4b69 390
7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viadogs dogs
6749 fcae 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlewhitelies littlewhitelies
9469 cc28 390
Dla Ciebie mogę zrobić wszystko,  co zechcesz powiedz tylko...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl