Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
9186 2e57 390
Reposted fromkonwalia konwalia viaflyingheart flyingheart
0241 2ce6 390
9390 1d36 390
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaagta13 agta13

October 18 2017

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 10 2017

9842 fd88 390
Reposted fromboanoite boanoite viapozakontrola pozakontrola
4587 27fa 390
4064 420d 390
6404 c4e2 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaSkydelan Skydelan

October 03 2017

2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaiamstrong iamstrong
... zobaczymy się chociaż na chwilę za kilka godzin, przytulisz i opowiesz jaki ciężki był dzisiaj dzień ale już nie jest...
— ja do niego
Reposted frommissmuszii missmuszii viapozakontrola pozakontrola

September 14 2017

2603 2a1d 390
Reposted fromcharming charming viaasylopath asylopath
2517 5cfe 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl