Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

4007 bde2 390
2920 28d6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viainflamed inflamed
7177 a79c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaohshit ohshit
7383 96de 390
Reposted fromslodziak slodziak vialoveinadream loveinadream

February 22 2017

Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

February 18 2017

5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viabumpy bumpy
8369 49be 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmericanlover Americanlover
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viajuzcienielubie juzcienielubie
8387 1bb2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik

February 16 2017

Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viakoloryzacja koloryzacja

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
2382 ca98 390
2361 b34f 390
Mieć go przy sobie... dotykać go... patrzeć, jak się uśmiecha... słyszeć te słowa. Mogłam przejść przez każde piekło pod warunkiem, że po męczącym dniu znajdę się tuż przy nim
— Sylvia June Day
Reposted fromswojszlak swojszlak viaRozaa Rozaa

February 15 2017

7242 8ebb 390
Reposted fromvaka vaka
Reposted frombluuu bluuu viakaat kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl